CSS Expanding Menus Css3Menu.com

leerlingen met een diagnose binnen het autismespectrum

● die les volgen in het secundair onderwijs of hoger onderwijs (niet universitair) ,
die moeilijkheden ervaren in het onderwijsleerproces ten gevolge van hun autisme ,
die moeilijkheden ervaren bij het succesvol sociaal integreren in hun school ten gevolge
van hun autisme,
waarvoor, in samenspraak met het CLB, een zorgvraag met betrekking tot het autisme geformuleerd werd.
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
Wie komt in aanmerking?
Wat houdt GON voor jongeren met autisme in?
De doelstellingen van iedere GON-ondersteuning worden individueel bepaald aan de hand van een individueel handelingsplan. Dit handelingsplan wordt in overleg met alle betrokken partijen opgesteld.

De GON-begeleider biedt:
1. Ondersteuning aan de leerling

• op gebied van schoolse vaardigheden: hoofd- en bijzaken leren onderscheiden , opdrachten verduidelijken , tips naar studiemethode , …

• op gebied van sociale vaardigheden : positief zelfbeeld ontwikkelen , sociale situaties verduidelijken aan de hand van een ‘social script’ , vriendschappen , …

• op gebied van communicatie : verduidelijken van opdrachten , hulpvraag leren stellen, …

• op gebied van de emotionele ontwikkeling : welbevinden, omgaan met stress , …

• op gebied van zelfstandigheid : leren boekentas maken , zelfstandig openbaar vervoer nemen , …

GON after school (GAS)
2. Ondersteuning leerkrachtenteam

Wekelijks wordt er een overlegmoment voorzien met de gastschool.

• informeren en sensibiliseren over de problematiek
• overleg rond individuele leerling
• helpen zoeken naar oplossingen en/of hulpmiddelen
3. Ondersteuning ouders

We houden contact met de ouder(s) via mail, telefoon, … om op die manier elkaar op de hoogte te houden en de verwachtingen op elkaar af te stemmen.

• wederzijdse info-overdracht.
• ouders als ervaringsdeskundigen van hun kind
• elkaar op regelmatige basis op de hoogte houden.
Waar en wanneer wordt GON-ondersteuning gegeven?
De GON-begeleiding gaat door tijdens de schooluren, in de gastschool.

GON-ondersteuning vanuit BuSO-KIDS kan georganiseerd worden op niveau secundair onderwijs en hoger onderwijs (buiten de universiteit) .

Elke leerling met autisme heeft recht op:
• 2 jaar ondersteuning in het secundair onderwijs
• 2 jaar ondersteuning in het hoger onderwijs (buiten de universiteit)

Op het einde van een GON-schooljaar wordt op de eindevaluatie, met alle betrokken GON-partners, bekeken wat de hulpvragen zijn en wie deze het volgende schooljaar kan opnemen. (GON, betrokken partners, loket)

Leerlingen met autisme die vóór 1september 2006 een attest ‘ernstig’ kregen, hebben recht op:

• elk jaar ondersteuning in het secundair onderwijs
• elk jaar ondersteuning in het hoger onderwijs (buiten de universiteit)
SNELMENU GON